KorvelKiosk

Ontwerpwedstrijd

Korvelplein
Ooit was de kiosk op het Korvelplein een ontmoetingsplaats voor de Tilburgse burgerij. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd de kiosk gesloopt en hiermee verdween een markante plek in de wijk Korvel. Het Bewonerscomité Korvelseweg is een actief comité dat zich al sinds 2009 inzet om opnieuw een kiosk op het plein te kunnen realiseren. De eerste activiteiten bestonden uit een onderzoek met een posteractie, brieven en een ronde van deur tot deur onder de bewoners van het Korvelplein waarin gevraagd werd of zij een kiosk op het plein wenselijk zouden vinden. De respons was positief. In januari 2010 is door het bewonerscomité een burgerinitiatief ingediend en dit initiatief is een jaar later gevolgd door de aanvraag van de bouwvergunning voor de kiosk bij de gemeente. Nu het groen licht gegeven is kan er gestart worden met het project.

Doel en doelgroep van het project KorvelKiosk
De kiosk dient als centraal punt tussen drie wijken waar de bewoners van verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten tijdens optredens of andere activiteiten. Ook zal er de mogelijkheid worden geboden aan de bewoners om zich te kunnen presenteren met kraampjes bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse braderie en de kerstmarkt. De kiosk is een verrijking van de woonomgeving en de leefbaarheid van de aanliggende wijken. Een van de belangrijkste onderdelen van het project is de prijsvraag in de vorm van een ontwerpopdracht voor de kiosk. De uitvoering kan worden gerealiseerd door leerlingen die een opleiding in de bouwtechniek volgen en hiermee een leerwerkplek verwerven.

Vragen en antwoorden van geinteresseerden in onze ontwerpwedstrijd
Klik hier voor de pagina met vragen en antwoorden.

Bestanden
Download het kaartje van het Korvelplein in PDF

Download de informatie op deze pagina in PDF

Inschrijfformulier
Klik hier voor het inschrijfformulier voor de ontwerpwedstrijd

Let op! Inschrijven is niet meer nodig. Maar stuur je ontwerp, voorzien van een inschrijfformulier in voor 1 december 2014.

De Prijsvraag: KorvelKiosk
Ontwerp een kiosk op het Korvelplein, binnen de gestelde randvoorwaarden, die kan dienen als open podium voor de wijk.
Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam: KorvelKiosk en wordt uitgeschreven door het Bewonerscomité Korvelseweg.

Doelgroep ontwerpwedstrijd
Iedereen die een realiseerbaar ontwerp, binnen de gestelde randvoorwaarden, maakt;  individueel of in een groep van maximaal 4 personen.

Inzending

 1. Inschrijven voor deelname aan de prijsvraag KorvelKiosk moet plaats vinden voor 15 juni 2014. Inschrijven is niet meer nodig. Inzending wel (voor 1 december je ontwerp insturen)
 2. De inschrijving inzending bestaat uit een volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier is te downloaden/in te vullen op deze pagina.Na inschrijving ontvangt elke deelnemer bericht.
 3. Informatiepakketten zijn te downloaden op de site www.korvelkiosk.nl (zie hierboven).
 4. Administratieve of inhoudelijke vragen over deelname aan KorvelKiosk kunnen worden gesteld per email aan korvelkiosk@korvel.com. De antwoorden op vragen zullen aan alle deelnemers worden verstrekt. Vragen stellen is altijd mogelijk. Er wordt uitsluitend via email gecommuniceerd.
 5. Op het inschrijfformulier moeten personalia worden beschreven.
 6. Het ingediende ontwerp moet van eigen hand zijn.
 7. Er mag slechts 1 A1 worden aangeleverd, waarop minimaal de plattegrond, situatie en gevelaanzichten staan. Deze A1 wordt tevens gebruikt voor presentatie indien het ontwerp genomineerd wordt.Het ontwerp moet worden voorzien van omschrijving van het concept/idee en een toelichting op het ontwerp in max. 1000 woorden met minimaal 3 relevante beelden.
 8. Een onderbouwde kostenraming van de bouwkosten van de kiosk.
 9. Een toelichting op de inzending voor plaatsing bij het eindproduct bij eventuele nominatie.
 10. Een samenvattende afbeelding op een 25×25 formaat voor bundeling van alle inzendingen in een boek.
 11. Inzendingen voor 1 december 2014 digitaal versturen naar korvelkiosk@korvel.com onder vermelding van: Prijsvraag KorvelKiosk.
 12. Bij inschrijving gaan de deelnemers akkoord bij het gebruik van het ingezonden materiaal voor publicatie- en/of promotiedoeleinden.

Het is niet toegestaan om, op welke wijze dan ook, contact te zoeken met de jury over de prijsvraag.

De jury

Voorzitter jury: Theo Cuijpers
wethouder: Gemeente Tilburg
Hanneke Doevendans: bouwbedrijf
Hans van Gestel: opleiding Ambacht Scool
Henk Bartels: winkeliersvereniging Korvel Vooruit
Dagmar Ebbeling: bewonerscomite Korvelseweg

Beoordeling

Ingezonden stukken worden beoordeeld door een jury en voorzien van een korte motivatie. Bij de beoordeling worden drie aspecten gebruikt:

 • realiseerbaarheid (o.a. voldoet aan gestelde eisen, technische uitvoerbaarheid, onderbouwing kosten, …)
 • creativiteit (o.a. materiaalgebruik, bouwwijze, inpassing omgeving, …)
 • bruikbaarheid (o.a. situering, gebruikersdoeleinden, toegankelijkheid)

Beoordeling vindt plaats uitsluitend aan de hand van ingezonden materiaal.

De motivatie over de genomineerde projecten vindt plaats door middel van een publicatie van het selectierapport op www.korvelkiosk.nl. De jury behoudt zich het recht voor om, bij onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, geen van de inzendingen te nomineren. De prijsvraag zal dan worden afgelast, of in een gewijzigde vorm worden voortgezet.

Nominatie, stemming en uitslag prijsvraag

Door de jury worden maximaal vijf ontwerpen genomineerd. Deze ontwerpen worden gepresenteerd aan bewoners middels de website, middels een presentatiemiddag/avond en middels media. De nominaties zijn binnen twee weken bekend. De genomineerden ontvangen bericht.

Bewoners rondom het Korvelplein kunnen stemmen middels stembiljetten, via de site www.korvelkiosk.nl . Er worden stembiljetten rondgebracht bij de bewoners van het Korvelplein.

Na de stemming wordt de uitslag van de prijsvraag bekend gemaakt op een nader te noemen locatie en verder via de krant en website. De genomineerde inzenders ontvangen hierover persoonlijk bericht.

De prijs

Het winnende ontwerp wordt gerealiseerd, op voorwaarde dat de financiering rondkomt en biedt de winnaar de kans om bekendheid te krijgen in een professioneel netwerk.
Het ontwerp blijft persoonlijk eigendom van de inzender.

Randvoorwaarden

De kiosk moet aan een aantal randvoorwaarden voldoen.

 

 1. Het toekomstig gebruik is bedoeld voor activiteiten op het gebied van:
 • Muziek
 • Theater
 • Zang
 • Ontmoeting
 • Vieringen zoals carnaval, kerstmis, koningsdag , etc.
 1. Het ontwerp moet creatief, haalbaar en uitvoerbaar zijn en gericht op eerdere omschreven gebruikersdoelen.
 2. De kiosk moet passen binnen de op afb.1 aangegeven locatie op het Korvelplein.
 3. Inpassing: De kiosk mag beeldbepalende aanwezige aspecten zoals de monumentale bomen en kunstobjecten aangegeven in afb.1 niet schaden.
 4. Het oppervlak van de kiosk ligt tussen de 30-50m2.
 5. De maximale bouwhoogte van de kiosk is 5,00 meter.
 6. De kiosk mag geen gesloten wanden hebben.
 7. De kiosk is niet voor permanent gebruik.
 8. De wijze van funderen moet worden afgestemd op de archeologie. Bij dieper graven dan 0,5 meter over een oppervlak groter dan 30m2 is een aanlegvergunning nodig en nader archeologisch onderzoek. Er mag alleen worden gefundeerd in het aangegeven gebied op afb. 01.
 9. De benodigde voorzieningen zijn electravoorziening, tappunt water en afvoer vuilwater.

De kiosk wordt onder andere gebouwd middels sponsoring (arbeid en/of materiaal) en subsidies. Een onderbouwde raming van de bouwkosten is belangrijk om te bekijken waar mogelijkheden voor sponsoring liggen.